blogi

Blogi

Kansalaisopistot ovat hyvinvoinnin lähde

published

Oulu-lehti

Mistä hyvinvointimme muodostuu? Rakentuuko se pelkästään työn, kodin ja perheen varaan vai kuuluuko siihen muutakin, kuten yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteen kokeminen, kokemus omasta osaamisesta sekä esimerkiksi käsillä tekemisen taidosta?

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että osallisuus ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä erilaisia disorganisaatioilmiöitä (rikollisuus, huumeet), hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä vastaan. Osallisuuteen liittyy yhteisten normien hyväksymistä, yksilöiden ja ryhmien välistä vastavuoroisuutta ja epäitsekkyyttä. Osallistumista tapahtuu sosiaalisten suhteiden ja erilaisten verkostojen kautta. Verkostot voivat ylittää sosiaalisia, etnisiä ja uskonnollisia rajoja lisäten suvaitsevuutta ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja sitä kautta luottamusta ja turvallisuutta. Kansalaisopistot ovat erinomainen alusta sosiaalisten suhteiden ja verkostojen luonnille ihmisten omiin mieltymyksiin liittyvien harrastusten kautta. Kansalaisopistot keräävät yhteen ihmisiä iästä, asemasta tai varallisuudesta riippumatta ja mahdollistavat siten kokemuksen pysyä mukana ja olla osallisena yhteiskunnassa. Samoin kuin peruskoulussa myös aikuisopetuksessa korostuvat oppiaineiden sijasta yleiset merkitykset. Ne liittyvät luovuuteen ja kansalaisena olemiseen.

Kansalaisopistoja voidaan pitää jopa elinvoiman lähteinä, koska niissä opiskelevat ihmiset muun muassa suhtautuvat myönteisemmin elämäänsä, luottavat enemmän muihin ihmisiin ja kokevat voivansa vaikuttaa heille tapahtuviin asioihin. Kansalaisopistot ovat mm. monelle työttömälle henkireikä ja tarjoavat mahdollisuuden taitojen päivittämiseen ja uuden oppimiseen. Kansalaisopiston tuottamat hyödyt ovat erityisen suuret alhaisen pohjakoulutuksen saaneiden kohdalla. Opiskelumotivaation ja itseluottamuksen lisääntyminen kannustaa aktiiviseen arkeen.

Vuolle-opiston toiminta Oulun Tuirassa on tarjonnut tuhansille kuntalaisille mahdollisuuden kartuttaa taitojaan kielten opiskelun, käden taitojen, kuvataiteiden ja liikunnan alalla. Moni harrastaja on saanut kokea onnistumisen iloa oppiessaan uutta yhdessä muiden kanssa kannustavassa ilmapiirissä. Opiston loistava sijainti, helppo saavutettavuus ja asiantuntevat opettajat sekä monipuolinen kurssitarjonta ovat saaneet harrastajat liikkeelle. Nyt heitä kuitenkin painaa huoli opistotoiminnan jatkuvuudesta, kun opiston tontti on kaavoitettu kerrostaloille ja uudesta paikasta ei ole mitään varmuutta. Erityisesti opiston lasityöharrastajat miettivät, voivatko he jatkaa harrastustaan ja minkälaisissa puitteissa. Nykyinen harrastetila on muovautunut harrastajien toiveiden mukaiseksi ja ollut hyvien yhteyksien päässä. Olisikin erittäin tärkeää, että tulevaisuuden ratkaisut ovat vähintään yhtä hyviä tai jopa parempia. Tuottaahan jokainen opistoon sijoitettu euro jopa kolmin-nelinkertaisen hyödyn opiskelijan hyvinvoinnin paranemisen myötä, jolloin sosiaali- ja terveysmenot vähenevät ja yksilön työelämätaidot ja motivaatio itsensä kehittämiseen paranee.