Paula Himanen Oulun Lääninhallituksen talon edessä

Teemat

Equality versus equity

Pyrkimys tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin päätöksiin kunnallisessa päätöksenteossa on ollut minulle tärkein syy lähteä mukaan politiikkaan. Valtuusto- ja kaupunginhallitustyö on tuonut esille useita tilanteita, joissa olen joutunut punnitsemaan päätöksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Lain ja hallinnon periaatteiden mukaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat läpileikkaavia vaatimuksia kunnallisessa hallinnossa, joita olen tuonut tarkemmin esille seuraavassa kahdessa kappaleessa. Kaikkien luottamushenkilöiden kuntalaisten äänitorvena tulisi tiedostaa nämä asiat edunvalvonnassa olipa kyseessä sitten kaavoituksen valvonta, työllisyyspalvelujen,  terveys- ja sosiaalipalvelujen tai sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhdenvertaisuus.

Yhdenvertaisuus on perustuslaissa määritelty perusoikeudeksi (PL 6 §) ja hallintolaissa puolestaan hallinnon oikeusperiaatteeksi (HL 6 §) eli viranomaisten harkintavaltaa rajoittavaksi periaatteeksi. PL 6.1 §:n yleinen yhdenvertaisuussäännös yhdessä PL 22 §:ään sisältyvän perusoikeuksien yleisen turvaamisvelvollisuuden kanssa velvoittaa julkista valtaa lainsäädännöllä ja muilla toimenpiteillä aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Tarkemmin yhdenvertaisuudesta säädetään Yhdenvertaisuuslaissa, jonka tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa syrjintätilanteissa.

Kunnallista päätöksentekoa ohjaavat lakien lisäksi periaatteet, jotka ovat oikeusperiaatteita ja osa sitä normistoa, jonka oikeuskulttuuri on sisäistänyt ja joka elää oikeusjärjestystä kannattavassa arvoperustassa. Hyväksyttävyys on oikeusperiaatteiden voimassaolon keskeisin peruste. Yhdenvertaisuus muodostaa tässä suhteessa poikkeuksen. Yhdenvertaisuus on oikeusperiaate, joka on kirjoitettu sekä perustuslakiin että hallintolakiin. Keskeiset hallinnon oikeusperiaatteet (harkintavallan rajoitusperiaatteet) on lausuttu HL 6 §:ssä. Niitä ovat yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuuden periaate, objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojan periaate. Nämä periaatteet pätevät lain tulkinnassa ja hallinnollisen harkinnan käyttämisessä, olipa kysymys sitten laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Hallinnon oikeusperiaatteet ovat viranomaisia oikeudellisesti sitovia. Periaatteet velvoittavat ja niiden mukaisesta toiminnasta loittoneminen merkitsee poikkeamista tai periaatteen rikkomista. Niiden syrjäyttäminen tai rikkominen muodostaa hallintopäätöksen virheellisyysperusteen ja asianomainen päätös voi tällöin olla kumottavissa. Erityisen mielenkiintoinen kuntalaisen kannalta on suhteellisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden sekä  tarpeellisia ja välttämättömiä. Toiseksi suhteellisuusperiaate edellyttää, että hallinnon toimi on asianmukainen ja sovelias asetettuihin tavoitteisiin nähden. Kolmanneksi viranomaisen toimen pitää täyttää oikeasuhtaisuuden vaatimus silloin, kun punnitaan keskenään toiselta puolen julkisten intressien vaatimuksia ja toiselta puolen yksityisten oikeusaseman rajoituksia.

Positiivinen erityiskohtelu

Positiivinen erityiskohtelu

Kuluvan valtuustokauden aikana olen tehnyt useita esityksiä liittyen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, joista mainittakoon esitys positiivisen erityiskohtelun käyttöönottamiseksi Oulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan työllisyyspalvelujen toimeenpanossa sekä ikääntyvien ja yli 55-vuotiaiden oman ohjaamon lisäys talousarvioon 2021 Business Oulun vakiintuneissa työllisyyspalveluissa. Kaavoituksen yhdenvertaisuudesta olen tehnyt lehtikirjoituksen ja jättänyt tänä vuonna valtuustoaloitteen koskien Oulun keskeisen kaupunkialueen viheralueverkoston säilyttämistä ja täydentämistä Oulun kaupungin omien VILMO (Viheralueverkosto- ja luonnon monimuotoisuus)-suositusten mukaan vuodelta 2014. Yhdenvertaisuutta on riittävän laajat ja saavutettavissa olevat lähivirkistysalueet ja metsät kaikille kaupunkilaisille. Oulu kasvavana kaupunkina kaavoittaa tällä hetkellä voimakkaasti, mihin liittyy väistämättä isoja maankäyttöön ja viheralueiden vähenemiseen liittyviä ilmiöitä. Uusi valmisteilla oleva maankäyttö- ja rakennuslaki kuitenkin linjaa, että ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon niin kaavoituksessa ja rakentamisessa ja yhdyskuntarakenteen tulisi tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta.