blogi

Blogi

Askelmerkit puhtaampaan liikenteeseen

published

Kalevan Yläkerta

Oulun kaupunki on sitoutunut Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 40 % vuoteen 2030 mennessä ja vähähiilisen kaupungin visioon vuonna 2050. Sopimusten päästövähennykset vastaavat EU komission päästövähennystavoitteisiin, jossa osana ovat mm. liikenteen päästöjen vähentäminen. Myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa liikenteen päästöjen vähentäminen on yksi keskeisistä tavoitteista. Liikenne aiheuttaa lähes neljänneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöistä ja tieliikenne on tärkein ilmansaasteiden aiheuttaja kaupunkialueilla ja myös Oulussa, kun teollisuuden osuutta ei huomioida.

Kuntien ratkaisut ovat keskeisessä roolissa niin päästöjen vähentämisessä kuin myös paikallisen talouden kehittämisessä.  Päästöjen vähennystarve, halu vähentää öljyriippuvuutta sekä biopolttoaineiden ja akkuteknologian kehittyminen tulevat johtamaan liikenteen käyttövoimien muutoksiin. Henkilöautojen kohdalla biopolttoaineet muodostavat Suomessa merkittävän välivaiheen seuraavien  10-20 vuoden aikana, mutta pitkällä aikavälillä on odotettavissa ainakin kaupunkiliikenteen voimakasta sähköistymistä. Raskaan tieliikenteen sekä laiva- ja lentoliikenteen kohdalla biopolttoaineet tulevat olemaan keskeinen ratkaisu fossillisten polttoaineiden korvaamisessa.

Kuntien tekemillä liikenteen hankinnoilla on iso merkitys. Kun autojen uusiminen on käsillä, on syytä valita mahdollisuuksien mukaan uusiutuvilla käyttövoimilla tai sähköllä kulkeva ajoneuvo.  Hankinnoissa uusiutuva käyttövoima voidaan vaatia jo lähtökohdaksi, siitä voi saada enemmän etua pisteytyksessä tai uusiutuvan käytöstä maksetaan bonusta. Helsingin seudun liikenteellä (HSL) on ollut vuodesta 2013 alkaen käytössä ympäristöbonusmalli, jonka avulla voidaan joustavasti ja kustannustehokkaasti hyvittää liikennöitsijöitä hiilidioksidi- ja lähipäästöjä alentavista toimenpiteistä.  HSL on myöntänyt vuosittain noin miljoonan euron edestä ympäristöbonuksia mm. biodieseliä ja biokaasua hyödyntäviin ratkaisuihin. Samaa mallia voisi hyödyntää myös Oulussa.

Käymme tällä hetkellä kohti neljännen teollisen vallankumouksen aikakautta, jonka tietä viitoittavat fyysisten, digitaalisten ja biologisten maailmojen yhdistyminen. Siksi myös energiajärjestelmää ja liikennettä tulisi tarkastella monialaisesta näkökulmasta. Tulevaisuuden ajoneuvo on jaettu, sähköinen, autonominen ja kytkeytynyt. Ensimmäisessä muutosvaiheessa ajoneuvot kulkevat yhä useammin sähköllä sekä muilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla, kuten kaasulla, vedyllä tai biopolttoaineilla. Sähköautojen toimivuus ja kilpailukyky ovat vuoteen 2030 mennessä parantuneet merkittävästi, mutta niiden käyttöönotto vaihtelee alueellisesti. Sähköautojen yleistyminen edellyttää muun muassa akkuteknologian kehittymistä, ajoneuvojen kohtuullista hintaa sekä riittävän kattavaa latausverkostoa. Sähköautot tulevat muodostamaan merkittävän energian varastointipotentiaalin ja niiden käyttö ns. virtuaalivoimaloina ja säätöenergiavarastoina on huomioitava jo nyt asuntojen suunnittelussa ja kaavoituksessa.  Tulevaisuuden kaupunkiseuduilla päästövähennykset toteutuvat paitsi käyttövoimien uudistuksella myös älykkäällä liikenteellä, johon kuuluvat automaattinen ja integroitu  joukkoliikennejärjestelmä, liikenne palveluna-konseptin hyödyntäminen ja matkaketjujen läpinäkyvyys digitaalisuutta hyödyntäen. Liikennejärjestelmä palvelee kokonaisuutena, jossa eri liikennemuotoja on helppoa sovittaa yhtenäiseksi matkaketjuksi ja jakamistalouden myötä työmatkat on mahdollista toteuttaa ilman itse omistettua henkilöautoa. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on aloittanut smart mobility-ohjelman osana smart city hanketta, jonka tavoitteena on sujuvin kaupunkiliikenne kokoluokkansa kaupungeissa Euroopassa.

Matkalla kohti vähäpäästöisempiä kaupunkeja on tärkeää löytää kuhunkin aikaan ja ympäristöön kulloinkin soveltuvat teknologianeutraalit ratkaisut. Syyskuussa Ruskoon avattu Suomen pohjoisin biokaasun tankkausasema mahdollistaa biokaasun käytön ajoneuvojen polttoaineena myös Pohjois-Suomessa. Biokaasu on Pohjois-Suomessa tällä hetkellä ilmastoystävällisin polttoaine, kun tarkastellaan polttoaineen käytön ja tuotannon kokonaispäästöjä. Allekirjoittanut on tehnyt valtuustoaloitteen biokaasun käytön selvittämisestä Oulun kaupungin joukkoliikenteen ja kaupungin hallinnoimissa muissa ajoneuvoissa. Biokaasun käytöllä voidaan vähentää CO2-päästöjä, säästää kustannuksissa ja samalla kaupunki toimii esimerkkinä yksityisautoilun polttoainevalikoiman ohjauksessa. Toivottavasti myös maakunnan alueelle suunnitellut useat bioetanolihankkeet löytävät kestävät rahoitusratkaisunsa, koska ne ovat keskeinen osa maakunnan ihmisten työllistymisessä, meri- ja raskaan liikenteen CO2 vähennyksissä sekä tuontipolttoaineen osuuden vähentämisessä.